W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pracownicy Urzędu Miejskiego we Frampolu będą przeprowadzać regularne kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Nowe przepisy, które weszły w życie na mocy art.6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469), nakładają taki obowiązek na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Pracownicy Urzędu Miejskiego podczas kontroli dokonają sprawdzenia umów oraz dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni i transportu nieczystości ciekłych. Kontrole będą realizowane po wcześniejszym zawiadomieniu właściciela nieruchomości o konieczności przedstawienia wymaganych dokumentów, a także na miejscu – w terenie.

Urząd Miejski we Frampolu zwraca się także do osób, które nie zawarły jeszcze umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, z apelem o jak najszybsze uregulowanie tej sprawy. W tym celu powinni oni skontaktować się z Zakładem Gospodarki Komunalnej we Frampolu.